zeÁ a GalériE
otváracie hodiny  

Expozícia Múzeum/ Galéria
SPOLOČENSKOVEDNÁ EXPOZÍCIA - THURZOV DOM
Stála spoločenskovedná expozícia sa nachádza na banskobystrickom námestí v Thurzovom dome, ktorý je jeho jedinečnou architektonickou a historickou ozdobou. Spoločenskovedná expozícia v Thurzovom dome vznikla v roku 1958. Archeologická časť prezentuje vývoj regiónu od paleolitu po X.storočie nášho letopočtu. Ďalšie tematické celky oboznamujú návštevníkov s obdobím ranného a rozvitého feudalizmu, s baníctvom na strednom Slovensku, ktoré zaznamenalo najväčší rozkvet za Thurzovcov a Fuggerovcov. Samostatná sieň je venovaná výtvarnému prejavu neskorej gotiky a renesancie. Zaujme aj rozmanitosť cechovej výroby, pamiatka z revolučných rokov 1948-49, národopisný materiál dokumentujúci ľudové zamestnania a odev, ukážky manufaktúrnej výroby a meštiansky interiér z konca 19. a začiatku 20. storočia.
Expozícia je otvorená denne okrem soboty:
pondelok - piatok: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
nedeľa: 9:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
Počas letnej sezóny od 15.6. - 15.9.:
pondelok - piatok: 9:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.
nedeľa: 9:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM,
Nám. SNP 4
TO VAJÍČKO MAĽOVANÉ
Celoslovenská prehliadka kraslíc a ich tvorcov. Slávnostné otvorenie výstavy za prítomnosti manželky p. primátora Ing. Anny Králikovej sa uskutoční 16.3.2001 o 16.00. (výstava potrvá od 16.3.-4.5. 2001)
STÁLA EXPOZÍCIA: PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA - Poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov. STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM, Tihányiovský kaštieľ, Radvaň
PREDÁTORI A ICH KORISŤ
(výstava potrvá od 2.4. do 30.6. 2001)
DOMOV MÚZ - malá stála, literárna, hudobná a bábkarska expozícia - Expozícia po obsahovej stránke pozostáva z historického, hudobného, literárneho a bábkarskeho salónu a poskytuje pohľad na históriu mesta Banská Bystrica, na významné hudobné a literárne osobnosti mesta a tiež bábkarkse tradície, činnosť Krajského bábkového divadla a Bábkového divadla na Rázcestí. Expozícia je vhodná pre všetky vekové vrstvy návštevníkov, dopĺňa ju bohatý zbierkový fond múzea a pre bádateľov je k dispozícii študovňa v priestoroch múzea. Otvorené je v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, hromadné návštevy hláste na tel. čísle 048/ 41 55 023, 415 51 11-kl. 172, 174 Štátna vedecká knižnica - Literárne a hud. múzeum
Lazovná ul. 9
email: lhmbb@svkbb.sk
ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE NA SLOVENSKU - Expozícia predstavuje tvorbu štyridsiatich šiestich výrobcov nástrojov a tvorbu remeselných dielní, ktorá smerovala do ľudového inštrumentára. Teritoriálne je pôvod nástrojov z územia od Komárna po Spišskú Belú. Obsah expozície, ktorá predstavuje do dvestopäťdesiat nástrojov a predmetov z husliarskej dielne, je členený do piatich skupín. Prvou skupinou sú nástroje signálov. Tá zoznamuje návštevníka s detskými zvukovými zábavkami - húkadlom, rôznymi druhmi rapkáčov, frndžalom, klepáčmi a pod. Prezentované sú tu aj biče, korbáče, rohy, trúby a palice. Druhá časť je venovaná píšťalám. Z nich predstavuje rozsiahlu zbierku sedemnástich fujár a sedem fujariek. V tejto časti nájdeme i píšťaly dvojačky, šesťdierkové píšťaly a koncovky. Z tejto skupiny prezentujeme i gajdy a gajdice. Samostatná časť je venovaná heligónkam, ktoré plnili v ľudovom prostredí funkciu sólového nástroja. V muzikách nahrádzali kontru alebo zosilňovali sprievodné a vyplňujúce hlasy. Štvrtá časť výstavy je venovaná samoznejúcim signálnym nástrojom - zvoncom. Popri štyroch súčasných výrobcoch prezentuje rozsiahlu skupinu zvoncov z remeselných dielní. Posledná časť výstavy predstavuje tvorbu strunových nástrojov. Popri korýtkových husliach tu možno vidieť i nástoje klasického tvaru - husle, cimbal, violu i kontrabas. V tejto časti sú umiestnené aj citary a ninera.
HROMADNÉ NÁVŠTEVY je z kapacitných dôvodov nevyhnutné vopred nahlásiť na tel. číslach 048/ 41 55 023, 415 51 11-kl. 172, 174. Expozícia je otvorená v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod. v Grossmannovom dome. Vstupné: dospelí 20 Sk; deti, študenti, dôchodcovia a iné zľavy 10 Sk.
Štátna vedecká knižnica - Literárne a hud. múzeum
Lazovná ul. 28
ŠTEFAN BALÁŽ MAĽBY A KRESBY
(výstava potrvá od 23.3.2001 do 29.4.2001)
Štátna galéria,
Nám. Š. Moysesa 25
"(...nové) umenie 1936 - 2001"
Avantgardné prejavy v slovenskom umení 2. polovice 20. storočia
(výstava potrvá od 4.4. do 6.5.2001)
Štátna galéria,
Dolná 8
Stála expozícia Dominika Skuteckého Štátna galéria
Dom Dominika Skuteckého, 
Horná 55
STANO FILKO, Žena - Šeherezáda - Venuša
(výstava potrvá od 21.2.2001 do 8.4. 2001)
Galéria Slovenskej sporiteľne,
Nám. SNP
OLIVER LEŠŠO - ARCHITEKTÚRA SKLA
(výstava potrvá od 11.4. do 8.5. 2001)
20 ROKOV KLUBU FILATELISTOV 5251 NITRA
Zámerom výstavy je okrem predstavenia klubových dokumentov, kroniky, ukážok zo zbierok členov klubu a ocenení i propagácia Medzinárodnej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2003. (výstava potrvá od 14.3. do 15.9.2001)
Poštové múzem,
Slovenská pošta,

Partizánska cesta 9
INDONÉZIA A JEJ PAMIATKY SVETOVÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO
Výstava fotografií z Indonézie. Autor: Dionýz Dugas. Výstava bude realizovaná v spolupráci s autorom a Veľvyslanectvom Indonézskej republiky.
(výstava potrvá od 13.3.2000 do 8.4.2001)
Múzeum SNP, Kapitulská 23
VÝSTAVA DIPLOMOVÝCH PRÁC ŠTUDENTOV KATEDRY UMENIA FHV UMB
(výstava potrvá od 10.4. do 25.4.2001)
ČIPKÁRSKE UMENIE
Výstava prác členiek klubu paličkovanej čipky pri Dome a miestnom odbore Matice slovenskej v B.Bystrici.
(výstava potrvá od 16.3.2001 do 8.4.2001)
SPOMIENKA NA SANTORÍNY
Výstava dokumentárno-reportážnych fotografií.
(výstava potrvá od 5.4. do 25.4.2001)
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA,
Lazovná ul. 9
EX LIBRIS - EX COMPUTER
Výstava výtvarných prác knižnej značky a grafických kreácií študentov AU FVU Katedry grafiky v Banskej Bystrici.
(výstava potrvá od 15.3.2001 do 4.4.2001)
V PREMENÁCH ČASU
Výstava venovaná 75. výročiu vzniku ŠVK.
(výstava potrvá od 20.3. do 30.10.2001)

Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci
s obcami Vás pozýva na návštevu stálych expozícií:
  • zrenovovanej izby Pavla Tonkoviča, ktorá je doplnená o malú expozíciu histórie 
    a ľudovej kultúry Podkoníc. Návštevy sa ohlasujú na tel. čísle: 418 74 00, 418 72 17
  • pamätnej izby Jozefa Murgaša, Jozefa Gregora- Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove. (ot vorené na požiadanie- tel. číslo: 419 73 40, 419 72 02, 419 72 13)

Návrat na úvodnú stránku